TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 712/TCT-DNNN
V/v: Hướng dẫn về kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm viễn thông điện lục Miền Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 935/CV-VT3 -TH ngày 16/11/2005 của Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam đề nghị hướng dẫn về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam, Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở. Tuy nhiên, do việc kê khai thuế GTGT đầu ra chưa đầy đủ doanh thu tương ứng với giá trị công trình xây dựng tại địa phương nên cơ quan thuế chưa đủ cơ sở giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Việc kê khai, nộp thuế GTGT Công ty và Trung tâm phải thực hiện theo đúng quy định tại mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty có hợp đồng xây dựng công trình tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty thực hiện một phần và ký hợp đồng giao lại một phần công trình xây dựng cho Trung tâm thực hiện thì Trung tâm kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT đối với phần công trình, hạng mục công trình do Trung tâm thực hiện. Việc Công ty kê khai thuế đầu ra phần khối lượng Công ty thực hiện nhưng kê khai, khấu trừ toàn bộ thuế đầu vào của công trình (bao gồm cả phần khối lượng Công ty giao lại) tại thành phố Hồ Chí Minh để phát sinh hoàn thuế là không phù hợp chế độ hiện hành và không phù hợp thực tế.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xác định cụ thể nội dung mà Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam đang vướng mắc để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

(Gửi kèm bản photocopy công văn số 935/CV-VT3 -TH ngày 16/11/2005 của Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam)./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu