BỘ TÀI CHÍNH
---------------------
V/v: thủ tục hải quan tại bến phao, bến thuỷ nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về thủ tục hải quan tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long, theo công văn số 2603/BGTVT-KHĐT ngày 09/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải và công văn số 2069/UBND-TM ngày 05/5/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Cho phép cụm công trình bến phao, bến thủy nội địa, ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được hoạt động như một bến cảng biển thuộc cảng biển thành phố Hồ Chí Minh với thời gian thực hiện cho đến khi kết thúc hoạt động của các bến phao, bến thuỷ nội địa.
2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được thực hiện như thủ tục hải quan hiện đang thực hiện tại các bến cảng biển thuộc cảng biển thành phố Hồ Chí Minh và do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
3. Việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV phải đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và kiểm tra, giám sát hải quan.
4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được thực hiện kể từ ngày Bộ Tài chính ký ban hành công văn này. Bãi bỏ công văn số 14584/BTC-TCHQ ngày 02/12/2008 về việc thủ tục hải quan tại ICD và công văn số 11432/BTC-TCHQ ngày 14/08/2009 về việc thủ tục hải quan tại ICD của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn