BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------------

Số: 7128-CV/BTCTW
V/v thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác làm nhà giáo…

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kínhgửi: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Phúc đáp Công văn số4016-CV/UBKTTW, ngày 14-4-2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “đề nghị hướngdẫn cụ thể về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, côngchức làm công tác kiểm tra đảng có thời gian công tác làm nhà giáo trước khiđược luân chuyển, điều động sang ủy ban kiểm tra các cấp”; sau khi trao đổithống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương cóý kiến như sau:

1. Tại Hướng dẫn số 37-HĐ/BTCTW,ngày 25-01-2010 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp thâmniên nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp (Điểm2.2.2), quy định: “Cán bộ, công chức thuộc các ngành, lĩnh vực đang đượchưởng phụ cấp thâm niên nghề (theo quy định của Chính phủ) được luân chuyển,điều động sang ủy ban kiểm tra đảng các cấp khi có đủ điều kiện bổ nhiệm ngạchkiểm tra đảng (quy định tại Quyết định số 388-QĐ/UBKTTW) thì được tính thờigian hưởng phụ cấp thâm niên nghề đồng thời được cộng gộp các năm công táctrước đó (nếu có) để tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề”.

2. Theo quy định trên, nhà giáođang hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo1 được luân chuyển, điều động sang ủy ban kiểm tra đảng các cấpsau ngày 01-5-2011 (thời điểm thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáotheo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ) được cộng gộp thời gian tính hưởng phụ cấpthâm niên đối với nhà giáo trước đó để tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niênnghề kiểm tra đảng. Mức phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng mới được điềuchỉnh kể từ ngày 01-5-2011.

Trường hợp nhà giáo đã được luânchuyển, điều động sang ủy ban kiểm tra đảng các cấp trước thời điểm có phụ cấpthâm niên đối với nhà giáo (từ ngày 01-5-2011 trở về trước) không thuộc đốitượng được cộng gộp phụ cấp thâm niên nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các bộ: GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính, LĐTB&XH;
- BHXH Việt Nam;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VP, Vụ CSB (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh1Theo quy định tại Thông tư liên tịchsố 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30-12-2011 của Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04-7-2011 của Chínhphủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.