Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 7218 TC/TCT NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2002
VỀ VIỆC MIỄN THU LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HÀNG XK

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ về một số giải pháp để triển khaithực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2002, tiếp theo công văn số 5337 TC/TCTngày 3/6/2002 của Bộ Tài chính về việc miễn thu lệ phí hạn ngạch và lệ phí hảiquan đối với hàng xuất khẩu, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Tiếp tục miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩuhàng giầy dép xuất khẩu đi EU và lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoáxuất khẩu (C/O) theo hướng dẫn tại công văn số 8272 TC/TCT ngày 30/8/2001 củaBộ Tài chính về việc miễn lệ phí hàng xuất khẩu được thực hiện đến hết ngày31/12/2002.

2. Công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết31/12/2002. Kể từ ngày 1/1/2003 trở đi thực hiện thu, nộp các khoản lệ phí nêutrên theo quy định hiện hành.

3. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủvà Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc thực hiện miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu hàng giày dépxuất khẩu đi EU và lệ phí cấp giấy chúng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu (C/O)theo đúng hướng dẫn tại công văn 8272 TC/TCT của Bộ Tài chính nêu trên và côngvăn này.