TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HCM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/CT-TTHT
V/v thuế TNCN

TP.HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gởi:

CTy TNHH SX TM DV Thuỳ Khanh
Địa chỉ: 15 Tân Vĩnh, P. 4, Quận 4, TP. HCM
MST: 0302028474

Trả lời văn bản số 0112/CV-TK ngày 09 tháng 01 năm 2012 củaCông ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

- Căn cứ Điều 4 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày6/8/2011 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡkhó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:

“Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đếnhết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt độngđầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổtức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng.”

Trường hợp của Công ty là Công ty TNHH phân chia lợi nhuậnsau thuế cho các thành viên góp vốn thì khoản thu nhập này không thuộc đốitượng được miễn thuế TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13. Công ty phải thựchiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN thep quy định tại điểm 1.2.2 mục IIPhần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTra 4;
- P. PC;
- Lưu HC, TTHT.
2810-115/12 thêu

TUQ. CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga