B CÔNG THƯƠNGCỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/QLCT-P2
V/v áp dụng kết quả rà soát biện pháp tự vệ giữa kỳ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Giám sát và Quản lý về hải quan

Ngày 10 tháng 8 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 8287/QĐ -BCT về việc thông báo kết quả ràsoát giữa kỳ việc áp thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam.

Nhằm phục vụ quá trình triển khai Quyết định nêu trên củacác cơ quan Hải quan, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) trân trọng thông báo mứcthuế tự vệ áp dụng cụ thể đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện có mã HS1511.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92 và 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ cácquốc gia/vùng lãnh thổ như sau:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế

07/05/2015 - 06/05/2016

3%

07/05/2016 - 06/05/2017

2%

07/05/2017 trở đi (nếu không gia hạn)

0%

Cục QLCT trân trọng thông báo để quý Cục có cơ sở và căn cứđể triển khai Quyết định nêu trên. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Cục Quảnlý cạnh tranh - tầng 5, 25 Ngô Quyền - Hà Nội, Tel: (04)2220.5002 (máy lẻ:1035), Fax: (04)2220.5003, Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng;
- Lưu: VT, Phòng II (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Phương Nam