UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 713/SGDĐT-QLT V/v thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Hiệu
trưởng các trường trung học phổ thông;
- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX.

K thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2021-2022 được tổ chức vào các ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2021 với 04 bài thi bắt buộc như sau:

1. Bài thi

- Tổ chức thi 04 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

- Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở).

2. Hình thức thi

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ và bài thi môn Lịch sử thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút/bài thi; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 02 thí sinh liền kề không trùng mã đề thi; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

3. Đề thi

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/08/2020 và của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn số 2786/SGDĐT-GDPT ngày 03/9/2020; nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 trung học cơ sở. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thông báo nội dung trên đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, các giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Quyết định 29/2016/QĐ-UBND nội dung mức chi các kỳ thi hội thi chế độ hỗ trợ ngành Giáo dục An Giang

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c PCT UBND TP: Chử Xuân Dũng;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Các đ/c PGĐ Sở GDĐT;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Cổng thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VT, QTL.

KT. PHÓ GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm
Xuân Tiến