TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 713/TCHQ-KTTT
V/v: Áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận I - Tp. Hồ Chí Minh
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 49/DHM-KD ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Công ty Dầu Thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu. Về trường hợp này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005, điểm 2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 thì: Để được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế doanh nghiệp phải là đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế (chấp hành tốt pháp luật về thuế là chủ hàng chấp hành tốt pháp luật Hải quan, không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ phạt chậm nộp tại thời điểm đăng ký tờ khai Hải quan).

2. Trường hợp của công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, theo trình bày là trong năm 2005 đã bị phạt vi phạm hành chính 2 lần với mức phạt vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp Cục Hải quan nên công ty không phải là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật Hải quan và do đó không được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế theo quy định là đúng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An