BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/TCT-PCCS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2007

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 68/CT .QLDN ngày 10/01/2007của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổc hức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam hướng dẫn: "Nghĩa vụ thuế hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam"

Tại Điểm 1, Mục III Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Nhà thầu” là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam. Việc thực hiện kinh doanh của nhà thầu có thể được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng được ký giữa họ với tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam...

Theo giải trình tại công văn 68/CT .QLDN ngày10/01/2007 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên thì Công ty TNHH công trình Cáp Nhĩ Tân ký hợp đồng với Tổng công ty Than Việt Nam, tại Hợp đồng quy định công tyTNHH công trình Cáp Nhĩ Tân thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng lắp đặt, chạy thử và chuyển giao công nghệ nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn theo hình thức chọn gói.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tại hợp đồng tách riêng được cụ thể giá trị máy móc thiết bị nhập khẩu và giá trị phầncông việc thực hiện tại Việt Nam thì giá trị máy móc thiết bị nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN; trường hợp không tách riêng được cụ thể từng phần giá trị thì toàn bộ giá trị các hợp đồng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC .

Bên Việt Nam có trách nhiệm, kê khai, khấu trừ và nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài theo quy định tạiThông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương