TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 713/TCT-TS
V/v: Kê khai lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Bà Cao Thị Yên
Số 4 - Tổ 21 - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Trả lời đơn thư của Bà Cao Thị Yên về việc nộp lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì ôtô là tài sản phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại điểm 3(n), Mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì: “Tài sản là hàng hóa được phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh mà không đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền” thuộc đối tượng không phải nộp lê phí trước bạ.

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Cường mua lại chiếc xe đầu kéo Hyundai số khung: 006594, số máy: 110587 của Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng công thương Việt Nam sau khi thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính, nhưng không đăng ký quyền sở hữu, sử dụng mà bán lại cho Bà Cao Thị Yên thì Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Cường không phải làm thủ tục kê khai nộp lệ phí trước bạ tại Hải Phòng đối với chiếc xe nói trên.

Bà Cao Thị Yên phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng chiếc xe nói trên theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Bà Cao Thị Yên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế thành phố Hải Phòng
- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương