THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 713/TTg-KTN

V/v: Cơ chế đầu tư dự án tuyến đường ven biển, tỉnh Ninh Thuận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (công văn số 777/UBND-XDCB ngày 01 tháng 3 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1704/BKH-KCHT &ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 4522/BTC-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1499/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2010) về cơ chế đầu tư dự án tuyến đường ven biển, tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp Bộ Giao thông vận tải rà soát các dự án thành phần phù hợp với quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010); quyết định hình thức đầu tư, phân kỳ đầu tư đối với 06 dự án thành phần còn lại theo thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành. Đồng thời, tập trung chỉ đạo để giải ngân theo kế hoạch được giao đối với 03 dự án thành phần đã được bố trí vốn (đường Bình Tiên - Vĩnh Hy, đường Phú Thọ - Mũi Dinh và cầu Ninh Chữ).

2. Về nguồn vốn thực hiện đối với 06 dự án thành phần còn lại: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đề xuất nguồn vốn cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải