ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 713/UB
V/v tổ chức một bộ phận chuyên trách quản lý tài sản trong phòng tài chánh quận, huyện, trong phòng kế toán tài vụ các Sở, Ban, Ngành, công ty và xí nghiệp trực thuộc Thành phố.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 1977

Kính gửi :

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện nội ngoại thành ,
- Các Sở, Ban, Ngành,
- Các xí nghiệp, công ty thuộc thành phố.

Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Thành phố đã tiếp thumột khối lượng tài sản rất lớn. Qua 2 lần kiểm kê 1-4-76 và 1-1-77 các quận,huyện, sở, ban, ngành, công ty và xí nghiệp trực thuộc Thành phố đã bước đầunắm số lượng, chất lượng và giá trị tài sản mình phụ trách quản lý. Hội đồng xửlý tài sản, qua kiểm kê cũng đã điều phối đưa vào sử dụng một số tài sản nhằmphục vụ phát triển kinh tế, có lợi cho quốc kế dân sinh.

Tuy nhiên, công tác quản lý tài sản còn nhiều tồn tại lớnphải khắc phục. Ở các ngành, ở các quận, huyện, tài sản nắm chưa chắc, chưa hết; tài sản kiểm kê nắm được rồi thì để thất thoát, xuống cấp nghiêm trọng, mộtsố để hư hỏng ; nơi cần thì không có, nơi không cần thì cố giữ, tùy tiện điềuđộng, phân phối không qua cơ quan chức năng, thậm chí có nơi lấy của công làmcủa tư, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ giữ gìn của công, để bịmất cắp… Đến nay còn hàng ngàn điểm tài sản vắng chủ nhân dân phát hiện, tachưa với tới.

Để khắc phục tình trạng trên, đưa việc quản lý tài sản đivào nề nếp, Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Sở Tài chánh, Ban Tổ chức chánhquyền bàn bạc cùng các quận, huyện, sở, ban, ngành, công ty và xí nghiệp trựcthuộc Thành phố tổ chức trong Phòng Tài chánh quận, huyện và Phòng Kế toán tàivụ sở, ban, ngành, công ty, xí nghiệp một bộ phận chuyên trách về côntg tácquản lý tài sản, với nhiệm vụ hướng dẫn và triển khai tổ chức quản lý toàn bộtài sản Nhà nước trong quận, huyện, sở, ban, ngành, công ty và xí nghiệp ; đônđốc thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về công tác tài sản của Thành phốnhằm tăng cường quản lý tài sản công, phát huy hiệu quả kinh tế của các loạitài sản, tiết kiệm vật tư, tài sản của Thành phố nhằm tăng cường quản lý tàisản công, phát huy hiệu quả kinh tế của các loại tài sản, tiết kiệm vật tư, tàichánh cho Nhà nước.

Sau đây là những nhiệm vụ cụ thể của bộ phận chuyên tráchtài sản :

- Tổng hợp toàn bộ tình hình tài sản trong toàn quận, toànngành (kể cả hiện vật, chất lượng và giá trị), lên phương án điều hòa tài sảntừ nơi thừa sang nơi thiếu trong phạm vi ngành hoặc địa phương quận, trên cơ sởđịnh mức tiêu chuẩn đã quy định, có sự nhất trí của Sở Tài chánh và thường trựcHội đồng xử lý tài sản Thành phố.

- Giúp quận, ngành, đơn vị thực hiện và chỉ đạo, chặt chẽviệc bàn giao tài sản, thúc đẩy thực hiện giao nhận khẩn trương, kịp thời nhằmphát huy tác dụng tích cực của các loại tài sản, theo quyết định điều chuyểntài sản của cấp có thẩm quyền.

- Giúp quận, ngành, đơn vị tổ chức và chỉ đạo thực hiện tốtnội quy bảo vệ tài sản trong nội bộ quận, ngành và đơn vị mình, giúp các đơn vịmở sổ sách theo dõi tài sản theo chế độ quy định ; thường xuyên tổ chức nhữngcuộc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản tài sản. Tính toán đầy đủ kịp thời việckhấu hao tài sản đã đưa vào sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách đúng thờihạn.

- Giúp quận, ngành, đơn vị tổ chức thanh lý tại chỗ nhữngtài sản không còn tận dụng được sau khi có ý kiến của Sở Tài chánh và Hội đồngXử lý tài sản Thành phố.

- Giúp quận, ngành đơn vị định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinhnghiệm về việc quản lý, sử dụng tài sản trong quận, ngành đề ra những biện phápnhằm tăng cường quản lý tài sản.

- Kiến nghị với quận, ngành khen thưởng những đơn vị và cánhân nêu gương tốt về bảo vệ quản lý tài sản, đồng thời kiến nghị xử lý đối vớinhững đơn vị và cá nhân cố tình vi phạm gây thiệt hại về tài sản Nhà nhước, tàisản xã hội chủ nghĩa.

- Giúp quận, ngành, đơn vị kiểm kê tài sản định kỳ, làm báocáo 6 tháng và năm gởi Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài chánh và các ngànhliên quan về tình hình quản lý và biến động tài sản ở quận hoặc ngành mình.

- Tùy theo khối lượng và giá trị tài sản, bộ phận chuyêntrách tài sản gồm từ 1 đến 4 cán bộ, nhân viên nằm trong Phòng Tài chánh quận,huyện, Phòng kế toán tài vụ các sở, ban, ngành, công ty và xí nghiệp (số lượngcụ thể cho từng đơn vị do Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng Ban tổ chức chánh quyềnThành phố bàn bạc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc cácsở, Giám đốc các công ty, xí nghiệp… quyết định). Phường, xã cũng cần có ngườichăm lo công tác tài sản trong phạm vi phường, xã, nằm trong Ban tài chánhphường, xã.

***

Trên đây là những quy định về biên chế tổ chức, và chức năngnhiệm vụ của các bộ phận chuyên trách tài sản ở các ngành, các cấp. Thường trựcỦy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện và phườngxã xúc tiến xây dựng gấp bộ phận chuyên trách này để thực hiện tốt công tác tàisản trong toàn thành phố.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu