VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/VPCP-QHQT V/v nâng cấp Thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan Việt Nam - Mê-hi-cô.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Các Bộ: Tài chính, Công an, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quốc phòng, Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 03/TTr-BTC ngày10 tháng 01 năm 2013 về việc nâng cấp Thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhaugiữa các cơ quan hải quan Việt Nam - Mê-hi-cô, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý nâng cấp "Thỏa thuận giữa Bộ Tài chính nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính và Tín dụng công Liên bangMê-hi-cô về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan" thành"Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ Liên bang Mê-hi-cô về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hảiquan".

2. Bộ Tài chính chủ trì đàm phán Hiệp định nêu trên với phíaMê-hi-cô và trình Chính phủ theo đúng quy định của Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm,
các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu : VT, QHQT (3), QL 33

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam