VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 713/VPCP-TH
V/v phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 28 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Tư pháp

Văn phòng Quốc hội có công văn số 178/VPQH-TH ngày 25/01/2010 về việc chuẩn bị phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thườngvụ Quốc hội (dự kiến ngày 09/02/2010). Căn cứ công văn trên của Văn phòng Quốchội, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cóý kiến phân công nhiệm vụ như sau:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình:Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnhcủa Quốc hội năm 2010 và nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Sau khi Tờ trình được Thủ tướngChính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư phápthay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi120 bản đến Văn phòng Quốc hội trước ngày 09/02/2010, đồng gửi Văn phòng Chínhphủ 5 bản, đồng thời gửi kèm Bản điện tử tài liệu trên đến địa chỉ: Trung tâmtin học, Văn phòng Quốc hội, email: [email protected] và Nguyễn Thị Khánh, PhóGiám đốc Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, email: [email protected] để lậpcơ sở dữ liệu điện tử phục vụ phiên họp.

Tài liệu phục vụ cuộc họp Ủy bancủa Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến về nội dung trên, đề nghị Bộ Tư pháp cungcấp theo yêu cầu (về số lượng và thời hạn gửi tài liệu) của Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểquý Bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBPL của QH;
- VPQH: Chủ nhiệm, Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (4).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc