BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7130/BNN-KHCN
V/V: Điều chỉnh kinh phí dự toán chi phí Đoàn ra ĐT “Nâng cao hiệu quả sử dụng vắc xin bất hoạt thông qua sốc nhiệt protein trong vắc xin”.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Phúc đáp côngvăn số 626/VTS .II ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủysản II về việc xin điều chỉnh kinh phí đoàn ra của đề tài “Nâng cao hiệu quả sửdụng vắc xin bất hoạt thông qua sốc nhiệt protein trong vắc xin” do TS. Lê HồngPhước, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II làm chủ nhiệm. Sau khi xem xét VụKhoa học, Công nghệ và Môi trường thống nhất với Vụ Tài Chính và cho ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý chođiều chỉnh các mục chi trong tổng kinh phí Đoàn ra của đề tài (điều chỉnh kinhphíu tại phụ lục kèm theo).

2. Chủ nhiệm vàcơ quan chủ trì đề tài có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng theo điều chỉnh nàyđảm bảo nội dung và kết quả của đoàn ra theo đúng thuyết minh và hợp đồng đãđược phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, KINHPHÍ THỰC HIỆN

ĐỀTÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẮC XIN BẤT HOẠT THÔNG QUA SỐC NHIỆT PROTEINTRONG VẮC XIN.
(Ban hành kèm theo công văn số 7180/BNN-KHCN ngày 28 tháng 12 năm 2010 củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

Đơnvị tính: VND

TT

Khoản, Mục điều chỉnh

Dự toán đã duyệt

Kinh phí thay đổi

Dự toán sau điều chỉnh

Ghi chú

Tăng

Giảm

1

Vé máy bay

36.100.000

10.750.000

25.350.000

2

Tiền thuê phòng nghỉ

28.810.000

15.129.935

43.939.935

3

Tiền ăn và tiền tiêu vặt

26.600.000

3.399.565

29.999.565

4

Lệ phí tập huấn

15.200.000

6.279.500

8.920.500

5

Lệ phí visa

1.500.000

1.500.000

0

Tổng số

108.210.000

18.529.500

18.529.500

108.210.000