B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7131/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn khai hải quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Intel ProductsVietnam.
(Đ/c: Lô 12, đường D1, Khu CNC Sài Gòn, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công vănsố12- 07/TCHQ ngày 23/7/2015 và công văn số 10- 0715/TCHQ ngày 17/7/2015của Công ty TNHH Intel Products Vietnam (IPV) nếu vướng mc khi khai báo hải quan, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc khai báo hải quan và quản lýđối với tm nguyên liệu nhập khẩucó một số đơn vị nguyên liệu bị lỗi:

a) Về khai báo hải quan:

Do nguyên liệu khi nhập khucó th bao gồm cả nguyên liệu lỗi, số nguyên liệu lỗi IPV không phục vụ mc đích snxuất, không phải thanh toán cho ngoài bán nước ngoài nênhợp có phát hiện nguyên liệu lỗi trước khi nhập khu thìIPVthể khai báo hải quan theo mộttrong hai cách sau:

(i) Khai báo số nguyên liệu lỗi không thanh toáncùng với nguyên liệu đạt tiêu chunnhập khẩu trên một tờ khai, Theo đó, trên tờ khai nhập khẩu, IPV khai báo đầy đủsố lượng nguyên liệu nhập khẩu baogồm cả lượng nguyên liệu lỗi; phần nguyên liệu lỗi, không thanh toán khai báo theo hướng dẫn ti chỉ tiêu 1.44 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và tại ô “Chi tiết trị giá” phần thể hiện dòng hàng FOC ghi thêm nội dung “nguyên liệu lỗi”.

(ii) Khai báonguyên liệu đạt tiêu chuẩn trênmột tờ khai theo mục đích sản xuất,khai báo s nguyên liệu li trên tờ khai khác theo mục đích sửdụng.

b) Về việc báo cáo quyết toán đốivới phần nguyên liệu bị lỗi:

Theo trình bày của IPV thì phần nguyên liệu lỗi không trựctiếp tham gia vào quá trình, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, không phát sinhchi phí sản xut, không theo dõi tại hệ thống quảnlý nội bộ về nhập, xuất, tồn nguyên liệu nên căn cquy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên thì IPV không phải báo cáo quyết toánđối với số nguyên liệu lỗi này.

2/ Đi với linh kiện, bộ phận có nhu cầu táisử dụng sau khi thanh lý tài sản c định:

Trường hợp sau khi thanh lý tài sản cố định, IPV có nhu cu giữ lại một số linh kiện, bộ phậncủa tài sản cố định đó đ tiếptục sử dụng vào hoạt động sản xut tạidoanh nghiệp (các linh kiện,bộ phận này khôngđáp ứng điều kiệnlà tài sản c định) thì IPV thực hiện thủ tục thanh lýtài sản cố định theo quy định tại Điều 74 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của B Tài chính, trong đó ghi rõ tên gọi, s lượng,trị giá phần tài sn giữ lại để tiếptục sử dụng tại doanh nghiệp tại văn bản đ nghị thanh lý gửi cơ quan hải quan.

Phần linh kiện, bộ phận giữ lại này IPV tự quản lý trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định, khixuất khẩu hoặc tiêu hủy IPVthực hiện theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan gửi kèm theo công văn s 9898/BTC-TCDN ngày 21/7/2015 của BộTài chính hướng dẫn Công ty TNHH Canon ViệtNam v thủ tục thanh lý một phần tài sản cốđịnh và phương thức hạch toán kế toántrong trường hợp này để IPV tham khảo.

Tổng cục Hải quan trả lời đ IPV được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh