VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7134/VPCP-NN
V/v chuyển đổi chủng loại thuốc xông hơi khử trùng dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (công văn số 3268/BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2007) vềviệc chuyển đổi chủng loại thuốc xông hơi khử trùng dự trữ quốc gia, Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn thay đổi thuốc Gastoxin bằng thuốc Quickfos 56% thuộc quỹ dựtrữ quốc gia do Bộ đang trực tiếp quản lý.

Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chỉ đạo Công ty cổ phần Khử trùng - Giám định Việt Nam được Bộ giaonhiệm vụ quản lý thuốc xông hơi khử trùng dự trữ quốc gia mua thuốc Quickfos56% đưa vào dự trữ tương ứng số lượng giá trị thuốc Gastoxin xuất bán.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy;
các Vụ: KTTH, Website CP, TH;
- Lưu: VT, NN (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy