BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Tăng cường công tác nghiệp vụ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan An Giang
Để đảm bảo chặt chẽ công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới với Campuchia thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan An Giang, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan An Giang thực hiện các nội dung sau:
Quán triệt chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình hải quan quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan, ngoài ra:
1. Đối với việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Đai và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình:
Hiện tại địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan CK Khánh Bình có một địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu trong khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình – tỉnh An Giang do Công ty TNHH Tân Thành Lợi làm chủ đầu tư (địa điểm này nằm trên đường từ cửa khẩu Bắc Đai đến cửa khẩu Khánh Bình) do vậy để đảm bảo việc kiểm tra thực tế hàng hóa, Tổng cục giao Cục Hải quan An Giang chỉ đạo Chi cục Hải quan Bắc Đai và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đề nghị các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu tại đơn vị phải đưa hàng hóa xuất khẩu đến địa điểm kiểm tra tập trung nêu trên để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định (không thực hiện kiểm tra hàng hóa xuất khẩu trên sông như hiện 2 Chi cục đang thực hiện).
2. Đối với phương tiện vận tải chở hàng xuất khẩu:
- Điều 13 và Điều 14 Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ không điều chỉnh đối tượng đối với phương tiện vận tải của Việt Nam hoặc nước ngoài khi vào khu vực cửa khẩu hoặc đi qua biên giới.
- Điều 81 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính (trước đây là Điều 81 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010) chỉ áp dụng đối với ô tô của nước ngoài, ô tô của Việt Nam đi vào khu vực cửa khẩu Việt Nam hoặc đi qua biên giới trong ngày (không quy định đối với PTVT thủy);
Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan An Giang căn cứ vào Điều 80 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 và Quy trình thủ tục hải quan đối với PTVT xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan để làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy qua cửa khẩu biên giới để vận chuyển hàng.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục mua đất của cặp vợ chồng đã ly hôn ? Cách lập hợp đồng mua bán đất ?

Đồng thời, Cục Hải quan An Giang chấn chỉnh Chi cục Hải quan Tịnh Biên khâu nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý PTVT báo cáo cụ thể về khó khăn đối với đường truyền về Cục Công nghệ Thông tin để có kế hoạch nâng cấp đường truyền cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên.
3. Đối với tiền mặt Việt Nam mang theo khách nhập cảnh để thanh toán tiền hàng:
Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2, công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/09/2013, đối với việc kiểm tra thực tế số lượng tiền mặt đem theo khách nhập cảnh, trên cơ sở khai báo của khách nhập cảnh Chi cục Hải quan cử công chức làm thủ tục đi cùng với khách nhập cảnh đến Ngân hàng thương mại để nộp tiền vào tài khoản, sau khi khách nhập cảnh hoàn tất việc chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng thì thực hiện xác nhận số tiền thực nộp vào tài khoản trên tờ khai nhập, xuất cảnh của khách nhập cảnh đồng thời ghi rõ số chứng từ nộp tiền vào tờ khai hải quan.
4. Đối với hàng hóa xuất khẩu làm thủ tục tại các Cục Hải quan khác và xuất khẩu qua các cửa khẩu thuộc Cục Hải quan An Giang:
- Thực hiện giám sát chặt chẽ, đảm bảo việc xuất khẩu hàng hóa đúng quy định.
- Tăng cường phân tích thông tin, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những hiện tượng xuất khống, gian lận về số lượng.
- Trường hợp nghi ngờ, Chi cục trưởng quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa, thông báo kết quả kiểm tra cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục.
Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan An Giang được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TK Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?