BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7139/TCHQ-PC
V/v trả lời CV số 4050/UBND-TH

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 4050/UBND-THngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc không xử phạt vi phạm hành chínhvà không phạt chậm nộp thuế đối với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp FormosaHà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Các trường hợp không xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và xử phạt chậm nộp tiền thuế đã đượcquy định cụ thể tại Điều 7, Điều 15 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007(đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009) của Chínhphủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết địnhhành chính trong lĩnh vực hải quan.

- Việc xem xét không xử phạt viphạm hành chính và không phạt chậm nộp thuế đối với Công ty TNHH Gang thép Hưngnghiệp Formosa Hà Tĩnh phải trên cơ sở hồ sơ vụ việc vụ thể. Tổng cục Hải quangiao Cục Hải quan Hà Tĩnh xem xét hồ sơ vụ việc, đối chiếu với quy định tạiĐiều 7, Điều 15 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghịđịnh 18/2009/NĐ-CP) để giải quyết theo thẩm quyền

Tổng cục Hải quan trả lời để UBNDtỉnh Hà Tĩnh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Tĩnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, PC (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường