CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 714/CP-QHQT
V/v đàm phán chương trình PRSC 2 với WB

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Ngoại Giao

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 106/NHNN-QHQT ngày 26 tháng 5 năm 2003 về việc đàm phán Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 2 (PRSC 2) với ngân hàng thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt các nội dung cơ bản của Khung chính sách và Thư Chính sách phát triển của Chương trình PRSC 2.

2. Đồng ý thành lập đoàn liên ngành để đàm phán với WB tại Hà Nội Hiệp định tín dụng phát triển và các văn kiện có liên quan cho khoản vay PRSC 2, và uỷ quyền cho Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phùng Khắc Kế, thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mời đại diện các cơ quan liên quan tham gia đàm phán, và hoàn tất các thủ tục pháp lý cho việc đàm phán, Bộ Ngoại Giao ra văn bản thông báo việc uỷ quyền của Chính phủ.

3. Về nguyên tắc, đồng ý thành lập Ban Điều phối các Chương trình PRSC thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đơn vị chuyên trách các công việc hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện các Chương trình PRSC 2, nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ chức năng và nhiệm vụ của Ban theo quy định hiện hành, và đề nghị WB và các nhà tài trợ hỗ trợ cho hoạt động của Ban sao cho có hiệu quả./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng