TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 714/TCHQ-KTTT
V/v: Thủ tục miễn thuế NK và không thu thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy Sài Gòn
181 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 009/KDNKngày 14/12/2005 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu máy Sài Gòn đề nghị hướngdẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu phục vụcông trình được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 10/12/2003 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: hàng hóa nhập khẩuđể tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục Ihoặc II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chínhphủ thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và đối tượng không chịu thuế giátrị gia tăng. Thủ tục hồ sơ gồm:

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễnthuế của Công ty TNHH Cao su Tây Ninh. (Công ty TNHH Tây Ninh tự chịu tráchnhiệm về bản danh mục này);

- Bản cam kết sử dụng đúng mục đích được miễnthuế của Công ty TNHH Cao su Tây Ninh;

- Giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấphàng hóa giữa Công ty TNHH Tây Ninh và Công ty TNHH Glowtec Environmental Việt Nam, trong đó có quy định giá trúng thầy không bao gồm thuế nhập khẩu.

- Hợp đồng ủy thác nhập khẩu giữa công ty TNHHGlowtec Environmental Việt Nam và công ty Cổ phần XNK Máy Sài Gòn.

Thẩm quyền giải quyết miễn thuế nhập khẩu vàkhông thu thuế giá trị gia tăng là cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp làm thủtục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phầnXuất nhập khẩu máy Sài Gòn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Glowtec Environmental (58, Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Cao Su Tây Ninh (Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh);
- Lưu: VT, KTTT (03 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An