VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 714/VPCP-KTTH
V/v kiểm tra tình hình biến động giá một số lĩnh vực kinh tế quan trọng

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2004

Kính gửi:

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Bưu chính, Viễn thông.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2004, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức các Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện giá một số sản phẩm, dịch vụ và kiến nghị biện pháp xử lý, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra, soát xét giá thành dịch vụ bưu chính viễn thông: so sánh với giá cước cùng loại ở các nước trong khu vực và thế giới, kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể nhằm tiếp tục hạ giá cước dịch vụ bưu chính viễn thông, tạo môi trường và điều kiện nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

2. Kiểm tra thực trạng tình hình thực hiện giá vé máy bay, giá và các loại phí dịch vụ hàng không, so sánh với các nước trong khu vực và thế giới, kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể.

3. Kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện giá, phí dịch vụ hàng hải (giá cước xếp dỡ, giá lưu kho bãi, phí bảo đảm an toàn hàng hải, phí trọng tải, phí hoa tiêu, phí thủ tục....), so sánh với các nước trong khu vực và thế giới, kiến nghị các biện pháp xử lý nhằm giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

4. Về giá điện: kiểm tra làm rõ cơ cấu giá thành, tỷ lệ hao hụt điện trong sản xuất, truyền tải và sử dụng điện, kiến nghị phương hướng và giải pháp khắc phục những tồn tại.

Bộ Tài chính tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 3 năm 2004.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Quốc Huy