VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 714/VPCP-QHQT
V/v sửa đổi Hiệp định cụ thể "Quỹ nghiên cứu và tư vấn Việt - Bỉ" do Bỉ tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 327/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 01 năm 2012) về việc sửa đổi Hiệp định cụ thể cho"Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt - Bỉ", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cóý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hiệu lực Hiệp định cụ thể của"Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt - Bỉ" đến ngày 31 tháng 12 năm 2012,mở rộng phạm vi sử dụng Quỹ sang các hoạt động khác (không nhất thiết phải gắnvới các lĩnh vực trọng tâm) và bổ sung số vốn trị giá 1 triệu Euro từ nguồnviện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công hàm trao đổi với Đạisứ quán Vương quốc Bỉ về việc sửa đổi Hiệp định cụ thể nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo cho các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Hoa 13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam