BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7142/TCHQ-TXNK
V/v tạm ngừng kinh doanh và tạm ngừng hoạt động của dự án

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 4228/UBND-ĐTngày 24/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạmngừng kinh doanh gắn liền với tạm ngừng hoạt động dự án của Công ty TNHH Tư vấnToshin Châu Á (thời gian tạm ngừng t ngày 01/04/2014 đến ngày 31/3/2015 và từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/12/2015); Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về việc tạm ngừngkinh doanh;

Căn cứ Điều 64 về tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầutư và Điều 65 về chấm dứt hoạt động của dự án đầutư, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 (nay là Điều 47,48 Luật Đầu tư s 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2015);

Căn cứ quy định tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế;

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Trên cơ sở chứng từ, sổ sách kếtoán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuếcủa Công ty TNHH Tư vấn Toshin Châu Á (MST: 0311150953) nêu trên. Trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệutrên hệ thống kế toán thuế tập trung và các trường hợp không phản ánhtrên hệ thống này liên quan đến hoạt động xut nhập khẩu thì thực hiện các biệnpháp thu hồi nợ thuế theo quy định.

2. Trường hợp nếu dự án của Công ty nêu trên bị chấm dứt và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan hải quan nơi dự án đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuếtiến hành thu hồi Danh mục miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi đã cấp cho dự án của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ ChíMinh và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h);
-
Lưu: VT, TXNK - QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang