BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0715/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hoá đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Cổ phần VINALINES LOGISTICS Việt Nam
(Tầng 04, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 65/CV-TMngày 18 tháng 01 năm 2008 của Công ty cổ phần VINALINES LOGISTICS Việt Nam vềviệc tạm nhập tái xuất hàng hoá đã qua sử dụng;

- Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hoá với nước ngoài và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Bảo vệ Môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quyđịnh tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài, Bộ Côngthương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty cổ phầnVINALINES LOGISTICS Việt Nam được tạm nhập tái xuất hàng hoá đã qua sử dụngtheo các hợp đồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 05/VN-DR kývới Công ty Dragon Creation International (HK) Limited - Hồng Kông, hợp đồngbán hàng số 05/VN-QZ ký với Công ty Qin Zhou Huaxin Plastic & Metal Co.,Ltd - Trung Quốc):

TT

Tên hàng hoá

Đơn vị tính

Số lượng

1

Lốp xe ôtô đã qua sử dụng

chiếc

20.000

2

Săm xe ôtô đã qua sử dụng

chiếc

20.000

3

Vành xe ôtô đã qua sử dụng

chiếc

10.000

Tổng trị giá: 70.000 USD (bảymươi ngàn đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/ Cái Lân (Quảng Ninh)

- Cửa khẩu xuất hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/ Cái Lân/ Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhậpphải được tái xuất, nghiêm cấm việc đưa hàng vào thị trường nội địa để tiêuthụ; Không làm phát tán hàng hoá trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại ViệtNam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hoá.

3. Việc thanh toán tiền hàngthực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhànước Việt Nam.

Việc tạm nhập tái xuất hàng hoáthực hiện theo các quy định hiện hành.

Văn bản có giá trị thực hiệnđến 30 tháng 6 năm 2008.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Biên