CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 715/CP-QHQT
V/v Viện trợ nhân đạo cho An-Giê-ri

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại Giao,
- Bộ Tài chính
- Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại Giao tại công văn số 1286-CV/NG-TACP ngày 25 tháng 5 năm 2003 về việc viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân bị động đất ở An-giê-ri tối ngày 21 tháng 5 năm 2003. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau;

- Đồng ý kiến nghị của Bộ Ngoại Giao viện trợ cho nhân dân An-giê-ri 30.000 USD bằng hàng hoá thông qua hội chữ thập đỏ Việt Nam.

- Bộ Tài chính cấp 30.000 USD từ Quỹ dự trữ ngoại tệ để Hội chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức viện trợ bằng hàng hoá cho các nạn nhân An-Giê-Ri trong vụ động đất vừa qua.

- Hội chữ Thập đỏ Việt Nam sớm thảo thuận với phía An-giê-ri để chuyển giao số hàng viện trợ trên đến các nạn nhân của vụ động đất vừa qua./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan