BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 715/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 42802/CT-HTrngày 25/10/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhàthầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục I Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụthuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặccó thu nhập tại Việt Nam quy định về đối tượng chịu thuế GTGT như sau:

"1.1. Dịch vụ hoặc dịch vụ gắnvới hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầuphụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sửdụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (trừ dịch vụ quy địnhtại Mục II Phần A Thông tư này), bao gồm:

- Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hànghóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nướcngoài cung cấp tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam;

- Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hànghóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nướcngoài cung cấp ngoài Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam;

1.2. Trường hợp hàng hóa được cungcấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổViệt Nam (kể cả các vùng lãnh hải Việt Nam, các vùng ở ngoài và gắn liền vớilãnh hải Việt Nam mà theo luật pháp Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế,Việt Nam có chủ quyền đối với việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiênở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển và khối nước ở trên); hoặc việc cung cấphàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử,bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hànghóa, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằmtrong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịuthuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượngchịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không táchriêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm thì thuế GTGT được tínhchung cho cả hợp đồng."

Tại Điểm 2 Mục 1 Phần B Thông tư số134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"2.1. Thu nhập của Nhà thầunước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài phát sinh từ hoạt động cung cấp dịch vụ,dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồngnhà thầu phụ (trừ hàng hóa, dịch vụ quy định tại Mục II Phần A Thông tư này).

2.2. Trường hợp hàng hóa được cungcấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (kể cảcác vùng lãnh hải Việt Nam, các vùng ở ngoài và gắn liền với lãnh hải Việt Nammà theo luật pháp Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế, Việt Nam có chủquyền đối với việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đáy biển, lòngđất dưới đáy biển và khối nước ở trên); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theocác dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng,thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa, kể cả trường hợpviệc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồngcung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầuphụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ."

Tại Điểm 4 Mục II Phần A Thông tưsố 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng không áp dụng như sau:

"4. Tổ chức, cá nhân nướcngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

- Sửa chữa phương tiện vận tải (tàubay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cảđường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư,thiết bị thay thế kèm theo;

- Quảng cáo, tiếp thị;

- Xúc tiến đầu tư và thương mại;

- Môi giới bán hàng hóa;

- Đào tạo;

- Chia cước (cước thanh toán) dịchvụ bưu chính, viễn thông quốc tế theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, viễnthông giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoàiViệt Nam; Dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nướcngoài."

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp ngày 6/6/2009, Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Machino và Công tyHH viện nghiên cứu thiết kế công nghệ vật liệu xây dựng Vũ Hán ký Hợp đồng cơbản để nhập khẩu dây chuyền sản xuất xi măng đồng bộ và mới, bao gồm thiết kếcông nghệ, thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật và đào tạo để xây dựngnhà máy xi măng Hương Sơn. Sau đó, ngày 1/10/2010, hai bên ký Phụ lục hợp đồngsố 16 nhằm hủy bỏ điều khoản dịch vụ kỹ thuật và đào tạo tại Hợp đồng cơ bản,Hợp đồng cơ bản chỉ còn phần việc thiết kế và tài liệu kỹ thuật, cung cấp thiếtbị cơ điện và vật tư dự phòng thì giá trị Hợp đồng cơ bản sau khi ký phụ lụchợp đồng số 16 thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số134/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hà Nội được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn