ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7150/SGTVT-CX Về việc hướng dẫn áp dụng đơn giá duy trì cây xanh đô thị Tp.HCM.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ủyban nhân dân 24 quận - huyện.

Sở Giao thông Vận tải nhận được văn bản số 2081/CV-QLĐT-GT ngày 21/10/2010 của Phòng Quản lý Đô thị quận 5 về Đơn giá duytrì cây xanh đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh; Theo đó, đơn vị đề nghị làm rõviệc áp dụng đơn giá duy trì cây xanh đối với công trình xây dựng cải tạo mớimảng xanh;

Nhằm để thuận lợi trong việc áp dụng đơn giá duytrì cây xanh đô thị đối với công trình xây dựng cải tạo mới mảng xanh tại thànhphố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải có hướng dẫn như sau:

Đơn giá duy trì cây xanh đô thị thành phố Hồ ChíMinh được xây dựng trên cơ sở bộ Định mức duy trì cây xanh đô thị (do Bộ Xâydựng công bố kèm theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008) và bộ Địnhmức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh khu vực Tp.HCM (do Ủyban nhân dân Tp.HCM công bố kèm theo công văn 3915/UBND-ĐTMT ngày 03/8/2009).

Trong nội dung bộ đơn giá có các loại công táctrồng và bảo dưỡng hoa, kiểng, cỏ, cây xanh…do đó, đối với công trình xây dựng,cải tạo mới mảng xanh trong thành phố vẫn áp dụng bộ đơn giá duy trì cây xanhđô thị trên.

Ngoài ra, căn cứ công văn số 3413/UBND-ĐTMT ngày02/6/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Thông tư số 06/2008/TT-BXDngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố, đề nghị các đơn vị khixây dựng dự toán duy tu lĩnh vực công viên cây xanh, bảng tổng hợp kinh phí cầnlập theo bảng phụ lục đính kèm. Riêng công tác xây dựng mới công viên cây xanh,bảng tổng hợp kinh phí lập theo Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xâydựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Khu QLGTĐT số 1,2,3,4.
- Sở GTVT (GĐ, PGĐ/CX);
- Lưu VT, CX, ĐL30.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hiền Lương

PHỤ LỤC:

BẢNG TỔNG HỢPKINH PHÍ

Dự toán côngtác duy tu bảo quản công viên cây xanh Tp.HCM.

Vật liệu (a1) :

S (chi phí vật liệu theo đơn giá + chênh lệch vật liệu) hoặc S chi phí vật liệu theo thực tế.

Nhân công CX (b1) :

S Chi phí nhân công.

Máy thi công CX (c1):

S Chi phí máy thi công.

STT

KHOẢN MỤC KINH PHÍ

KÝ HIỆU

CÁCH TÍNH

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

I.1

Chi phí vật liệu cây xanh thực tế

VL

a1

I.2

Chi phí nhân công cây xanh

NC

b1x1

I.3

Chi phí máy thi công

M

c1x1

Cộng chi phí trực tiếp

T

VL+NC+M

II

CHI PHÍ CHUNG

C

NC*65%

Giá thành dự toán

Z

T+C

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

TL

Z*4,5%

Giá trị dự toán trước thuế

G

T+C+TL

Thuế giá trị gia tăng tạm tính cho vật tư

VAT

VL*10%

IV

TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN SAU THUẾ

Q

G+VAT

Ghi chú: - Chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức thực hiện theo nội dung văn bản số 3413/UBND-ĐTMT ngày 02/6/2008 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM.

- Mỗi loại vật tư có thuế giá trị gia tăng khác nhau nên tạm tính 10% và được thanh tóan thuế đầu vào theo thực tế.