VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7150/VPCP-QHQT
V/v Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam Trương Thanh Phong họp ở Thái Lan

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Tổng công ty Lương thực miền Nam;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Tổng công tyLương thực miền Nam tại văn bản số 2878/TCT /Vp ngày 28 tháng 11 năm 2007 vềviệc cán bộ đi công tác nước ngoài, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý Tổng giám đốc Tổng côngty Lương thực miền Nam Trương Thanh Phong đi Thái Lan tham dự họp định kỳ vềhợp tác song phương trong lĩnh vực xuất khẩu gạo giữa Việt Nam và Thái Lan.Thời gian từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 năm 2007. Chi phí chuyến đi do Tổngcông ty Lương thực miền Nam đảm bảo.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thưc hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc