BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7152/TCHQ-TXNK
V/v miễn phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Công ty TNHH TAAP International;
(377/23 Nguyễn Tri Phương - Q.10 - TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn không số ngày2/11/2010 của Công ty TNHH TAAP International về việc miễn phạt chậm nộp, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 111 Luật Quản lý thuếthì: Người bị xử phạt Vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạtvi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai hoả hoạn, tai nạn bấtngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Do vậy trường hợp của Công ty TNHH TAAPInternational không thuộc đối tượng được miễn phạt chậm nộp thuế.

- Căn cứ theo Điều 54 Luật Quản lýthuế thì công ty phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể,phá sản.

- Đề nghị Cục Hải quan TP, Hồ ChíMinh chủ động làm việc với Công ty TNHH TAAP International và các đơn vị cóliên quan để thu hồi đủ số tiền nợ phạt chậm nộp thuế khi công ty làm thủ tụcgiải thể, phá sản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH TAAP International và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường