BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7152/TCHQ-VP
V/v đính chính công văn

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố.

Do sơ suất trongquá trình soạn thảo văn bản, Tổng cục Hải quan xin đính chính công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014 và công văn số 5635/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2014 vớinội dung cụ thể như sau:

STT

Số và ngày của công văn

Nội dung liên quan đã ban hành

Nội dung đính chính

1

Công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014

Tiết a mục 2:

“Mở thêm tài khoản chi tiết cấp 3 và cấp 4 cho tài khoản cấp 2 số hiệu 3369 - Hoàn khác, để tạm thời hạch toán hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa...

336912 - Không qua biên giới đất liền”.

Tiết a mục 2:

“Để hạch toán khoản thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa, đề nghị các đơn vị hạch toán vào Tài khoản 336 - Phải hoàn thuế và thu khác đã thu, chi tiết vào Tài khoản 3363: Thuế giá trị gia tăng".

2

Công văn số 5635/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2014

- Tại điểm 1.2. mục 1:

“Bổ sung tài khoản cấp 3 trong TK 333 “Thanh toán thu nộp với ngân sách":

- TK 33392- Tiền chậm nộp phạt”

- Tại điểm 1.2. mục 1:

Bổ sung tài khoản cấp 3 trong TK 333 “Thanh toán thu nộp với ngân sách TK 33394 - Tiền chậm nộp phạt VPHC"

- Tại điểm 1.3. mục 1:

“Bổ sung tài khoản cấp 3 trong TK 336 “Phải hoàn thuế và thu khác đã thu":

"- TK 33692- Tiền chậm nộp phạt”

- Tại điểm 1.3. mục 1:

“Bổ sung tài khoản cấp 3 trong TK 336 “Phải hoàn thuế và thu khác đã thu":

"- TK 33694 - Tiền chậm nộp phạt VPHC"

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để p/h);
- Lưu: VT, VP, TXNK-QLN-Khánh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế