BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7154/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc miễn thuế nhập khẩu dự án khuyến khích đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời côngvăn số 2254/HQBD-TXNK ngày 16/9/2010 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việcvướng mắc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH sản xuất Thương mạiDịch vụ Trọng Phúc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy địnhtại Luật Thuế xuất nhập khẩu, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, Nghịđịnh số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, Thông tư số 79/2009/TT-BTCcủa Bộ Tài chính thì dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu hànghóa tạo tài sản cố định.

Theo quy địnhtại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủthì nhà đầu tư đang được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Khuyếnkhích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Luật Hợp tác xã vàcác luật thuế tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư đó.

Do đó trườnghợp Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dịch vụ Trọng Phúc đang hưởng ưu đãi đầutư theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, được Uỷ ban Nhân dântỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 161/CN-UBND ngày13/12/2005 nên được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định theo quyđịnh tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP Điều 12 Nghị định số87/2010/NĐ-CP.

Đối với việcchậm tiến độ thực hiện dự án đề nghị Công ty giải trình với cơ quan cấp Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư để được xem xét theo quy định.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường