BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7155/TCHQ-TXNK
V/v làm thủ tục hải quan và ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng

Trả lời công văn số 5986/HQHP-TXNK ngày 20/10/2010 về việclàm thủ tục hải quan và ân hạn thuế của Cục Hải quan TP. Hải Phòng cho Tổngcông ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề ân hạn thuế của các lô hàng đang và sẽ nhập khẩu,ngày 24/11/2010, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ (giao cho Vụ Chính sách thuếhướng dẫn thực hiện công văn 426/BTC-CST ngày 28/10/2010). Trong khi chưa có ýkiến chính thức của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứtheo hướng dẫn tại công văn 17693/BTC-TCHQ ngày 17/12/2009 để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòngđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - QLN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường