TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HCM
---------------
V/v: Gửi báo cáo BC 26/AC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Tại điều 25 Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn: “Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.
Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Thông báo số 290/TB-TCT ngày 15/12/2010, doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC của Quý I chậm nhất là 20/4; quý II là ngày 20/7, quý III là ngày 20/10. Trong quý 1 và quý 2 năm 2011, các mẫu biểu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC chưa có mã vạch.
Đến nay, Tổng cục Thuế triển khai nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch 3.0 (HTKK 3.0) theo Thông tư 28/2011/TT-BTC đã có biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC mã vạch. Để việc lưu giữ số liệu báo cáo của các doanh nghiệp chính xác, tránh sai số do nhập liệu thủ công, Cục Thuế Tp.HCM rất mong Quý doanh nghiệp hỗ trợ cơ quan thuế gửi lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC của quý 1 và quý 2 năm 2011 bằng mã vạch cùng lúc với việc nộp BC26/AC của quý 3/2011.
Trân trọng cám ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Quý doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT “để báo cáo”
- BLĐ Cục
- Các Phòng Kiểm tra (để gửi cho DN)
- Các Chi cục thuế (để gửi cho DN)
- Phòng KK-KTT
- Trung tâm THDL
- Phòng TTHT (để đưa lên Website Cục thuế)
- Lưu (AC, HC).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Tám