BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7156/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc đăng ký Danh mục

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công Ty TNHH Văn Hồng
(Tổ 11, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

Trả lời công văn số 120/CVCT ngày26/11/2010 của Công ty TNHH Văn Hồng về đề nghị được thực hiện đăng ký danh mụchàng hoá nhập khẩu miễn thuế để phục vụ dự án ưu đãi đầu tư xây dựng Nhà máythủy điện Suối Tráng, tỉnh Hòa Bình tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 101Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài Chính thì nơi đăng ký danhmục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế là Cục Hải quan hoặc Chi cục Hải quan nơi thựchiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, do tỉnh Hòa Bình không có đơn vị Hải quan cấpCục, cấp Chi cục. Do vậy, Tổng cục Hải quan nhất trí để Công ty TNHH Văn Hồng đượcthực hiện việc đăng ký danh mục tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Các vấn đề khácliên quan đến thủ tục đăng ký danh mục thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thôngtư số 79/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Văn Hồng được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường