BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7157/TCHQ-GSQL
V/v mặt hàng rượu, thuốc lá điếu và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại vàDịch vụ Móng Cái.

Trả lời công vănsố 68/CV-2015 ngày 04/8/2015 của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cáiđề nghị gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng rượu, thuốc lá điếu, xe ô tô dưới 9chỗ ngồi để xuất qua cửa khẩu biên giới phía Bắc các lô hàng đã về đến cảng HảiPhòng từ ngày 29/07/2015, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay Tổng cụcHải quan đang trình Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủtướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất quacửa khẩu phụ, lối mở biên giới, trong đó có nội dung tiếp tục cho phép gửi khongoại quan đối với mặt hàng rượu, thuốc lá điếu và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi.Trước mắt, để tránh tồn đọng hàng hóa tại cảng, Công ty Cổ phần Thương mại Dịchvụ Móng Cái và các doanh nghiệp được gửi các lô hàng đã về đến cảng vào khongoại quan với điều kiện:

Hàng hóa là cácmặt hàng rượu, thuốc lá điếu, xì gà và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi các loại đượcgửi kho ngoại quan để xuất sang nước khác qua các cửa khẩu, lối mở biên giớiquy định tại Điều 4 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủquy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Riêng mặt hàng rượu mạnh hiệuChivas và thuốc lá điếu hiệu 555 gửi kho ngoại quan chỉ được xuất qua cửa khẩuquốc tế, cửa khẩu chính.

Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty biết, liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quanlàm thủ tục theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP phía Bắc;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh