BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7159 TC/TCT
V/v thuế suất NK đối với xăng dầu

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc cp1

Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 143/CP-KTTH ngày 11/2/1999 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn số 1072 TC/TCT ngày 10/3/1999 hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường bằng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 2710. Để phù hợp nguyên tắc phân loại của Danh mục hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải quan thế giới (HS) và Danh mục biểu thuế chung Asean trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã sắp xếp lại mã số của một số nhóm, mặt hàng trong đó có các mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 2710, như vậy:

Các mặt hàng xăn, dầu hoả, madút, diesel... và các mặt hàng khác thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành vẫn áp dụng nhập khẩu ưu đãi như đã hướng dân tại công văn số 1072 TC/TCT ngày 10/3/1999 của Bộ Tài chính./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung