BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7159/TCHQ-TXNK
V/v Vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng;
- Công ty TNHH một thành viên Keangnam – Vina;
(Phòng 101, Tòa nhà Lake View, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)
- Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân
(Số 300 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1174/HQĐNg-TXNK ngày 13/09/2010 của CụcHải quan Tp.Đà Nẵng, công văn số KNVN10-106 ngày 15/9/2010 của Công ty TNHH mộtthành viên Keangnam – Vina và công văn số 470/CV-THQ ngày 24/11/2010 của Côngty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân phản ánh vướng mắc trong việc thực hiện miễnthuế hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại khoản 21Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảoquyền lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đang có văn bản trao đổi với cácđơn vị có liên quan và trình Bộ Tài chính xem xét xử lý. Tổng cục Hải quan sẽcó văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng và trả lời Công ty TNHH một thànhviên Keangnam – Vina, Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân trong thời giansớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng,Công ty TNHH một thành viên Keangnam – Vina, Công ty TNHH Thương mại Trần HồngQuân được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng