BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 715TCT/NV7
V/v hạch toán khoản chi trả chiết khấu thương mại năm 2002

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003

Kính gửi: Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn

Trả lời công văn số 92/TTS-SG /TV ngày 22/1/2003 của Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn về việc hoạch toán khoản chi trả chiết khấu thương mại năm 2002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 11 - Mục III - Phần B - Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính thì các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân... phải có chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính và không vượt quá 7% trên tổng chi phí. Trường hợp trước tháng 10/2002 Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn đã thực hiện chi trả chiết khấu thương mại cho khách hàng bằng tiền mặt và chưa hạch toán giảm doanh thu bán hàng thì Công ty được phép hạch toán khoản chi phí chiết khấu này vào chi phí bán hàng với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định nêu trên và đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2002 có lãi.

Từ tháng 11/2002 trở đi, việc hạch toán chiết khấu thương mại thực hiện theo quy định tại Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương