BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 716/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnhHưng Yên.

Trả lời công văn số 3436/CT-TTHTngày 10/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về chính sách thuế bảo vệ môitrường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trườngquy định:

+ Tại Điều 1 quy định:

"Bao bì đóng gói sẵn hàng hoá(kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi) tại khoản này được quy địnhcụ thể như sau:

a) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa baogồm:

a1) Bao bì đóng gói sẵn hàng hoánhập khẩu.

a2) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình,cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ giađình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làmdịch vụ đóng gói.

Bao bì mà người sản xuất hoặc ngườinhập khẩu đã có cam kết hoặc khai báo tại khâu nhập khẩu để đóng gói sản phẩm,nhưng sau đó không sử dụng để đóng gói sản phẩm mà đã sử dụng để trao đổi, tiêudùng nội bộ, tặng cho thì người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì phải kêkhai, nộp thuế bảo vệ môi trường và bị xử lý theo quy định của pháp luật vềquản lý thuế.

a3) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình,cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sảnphẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sảnphẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

Bao bì mà người mua không sử dụng đểđóng gói sản phẩm (đã có cam kết về việc mua bao bì để đóng gói sản phẩm) mà đãsử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho hoặc bán cho tổ chức, hộ giađình, cá nhân khác thì người mua bao bì phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môitrường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và bị xử lý theo quy định của phápluật về quản lý thuế.

Ví dụ 4: Doanh nghiệp B mua trựctiếp của doanh nghiệp A (là người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì) 200 kgbao bì để đóng gói sản phẩm (đã có cam kết về việc mua bao bì để đóng gói sảnphẩm), sản phẩm giầy do doanh nghiệp B sản xuất, gia công ra hoặc mua về đónggói hoặc làm dịch vụ đóng gói thì nếu doanh nghiệp B chỉ sử dụng 50 kg bao bìđể đóng gói sản phẩm giầy và đã sử dụng 20kg bao bì để trao đổi, 30kg bao bì đểtiêu dùng nội bộ, 40kg bao bì để tặng cho, 60kg bao bì bán cho doanh nghiệp Cthì doanh nghiệp B phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuếquản lý trực tiếp đối với 150 kg bao bì đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nộibộ, tặng cho, bán cho Doanh nghiệp C và bị xử lý theo quy định của pháp luật vềquản lý thuế".

+ Tại Điều 2 quy định:

"2.4. Hàng hóa xuất khẩu ranước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tưnhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủythác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thuthuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá xuất khẩu vànguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khinhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượngchịu thuế bảo vệ môi trường được tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua để xuất khẩuthì cơ sở sản xuất hàng hoá phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường khi bánhàng hoá".

+ Tại Điều 3 quy định

"Điều 3. Bổ sung thêm điểm 1.4vào khoản 1 Điều 5 như sau:

"1.4. Đối với túi ni lông đalớp được sản xuất hoặc gia công từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE và các loạimàng nhựa khác (PP, PA,...) hoặc các chất khác như nhôm, giấy. . . thì thuế bảovệ môi trường được xác định theo tỷ lệ % trọng lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE,LLDPE có trong túi ni lông đa lớp. Căn cứ định mức lượng màng nhựa đơn HDPE,LDPE, LLDPE sử dụng sản xuất hoặc gia công túi ni lông đa lớp, người sản xuấthoặc người nhập khẩu túi ni lông đa lớp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về việckê khai của mình".

Căn cứ quy định nêu trên thì:

1. Về bao bì đóng gói sẵn hàng hoá

Đối với bao bì đóng gói sẵn hàng hoáthuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường là bao bì mà tổ chức, hộ giađình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng góisản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất gia công ra hoặc mua sảnphẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói. Trường hợp bao bì mà tổ chức, hộgia đình, cá nhân mua qua khâu trung gian thì thuộc đối tượng phải kê khai nộpthuế bảo vệ môi trường.

2. Đối với bao bì uỷ thác xuất khẩu

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất baobì trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩuthì không phải nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá xuất khẩu ra nướcngoài này.

3. Về thuế bảo vệ môi trường của tổchức, hộ gia đình, cá nhân mua để xuất khẩu

Theo quy định tại Điều 2, Thông tưsố 159/2012/TT-BTC nêu trên thì trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân muatúi ni lông thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường sau đó xuất khẩu ranước ngoài thì phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Hưng Yên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn