BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 716/TCT-CS
V/v: xác định đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1358/CT-THNVDTngày 28/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc xác định người nộp thuế sửdụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp:

"Điều 3. Người nộp thuế

3. Người nộp thuế (NNT) trongmột số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

3.1. Trường hợp được Nhà nướcgiao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người được nhà nước giaođất, cho thuê đất là người nộp thuế;

3.2. Trường hợp người có quyềnsử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác định theothỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận vềngười nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế;"

- Căn cứ công văn số 14452/BTC-TCTngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp:

"4- Đối với đất được nhànước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp.

- Tại điểm 3.1 Khoản 3 Điều 3Thông tư quy định:

"Trường hợp được Nhà nướcgiao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người được nhà nước giaođất, cho thuê đất là người nộp thuế".

Do vậy, đối với đất trong khucông nghiệp, thì các đơn vị được nhà nước giao đất, cho thuê đất thuộc đốitượng phải kê khai, nộp thuế SDĐPNN. Trường hợp công ty kinh doanh hạ tầng khucông nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện cho thuê lại đất đểthực hiện dự án đầu tư thì công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phải kêkhai, nộp thuế."

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và khu công nghiệp Đồng Thápđược Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạtầng khu công nghiệp được quyền cho các nhà đầu tư thuê lại đất nhưng trong hợpđồng ban đầu cho thuê lại đất không có thỏa thuận về người nộp thuế thì Công tyCổ phần đầu tư phát triển nhà và khu công nghiệp là đối tượng phải kê khai, nộpthuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Điều 3 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày11/11/2011 của Bộ Tài chính và công văn số 14452/BTC-TCT ngày 23/10/2012 của BộTài chính nêu trên.

Trường hợp các doanh nghiệp thuêlại đất từ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và khu công nghiệp Đồng Thápnếu được Nhà nước ký hợp đồng thuê đất thì người nộp thuế trong trường hợp nàylà người được Nhà nước ký hợp đồng cho thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Đồng Tháp được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CST, cục QLCS-BTC;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn