ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 716/UBND
V/v kiểm tra thanh lý rừng trồng bị chết do những nguyên nhân khách quan và chủ quan

Đồng Hới, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 282/SNN-KH ngày 18/4/2006 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra thanh lýrừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách bị chết do những nguyên nhân khách quan vàchủ quan. Sau khi xem xét UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNTchủ trì, cùng Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các địaphương, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xác định diện tích, nguyên nhânrừng trồng bị chết, đề xuất phương án xử lý theo đúng các quy định của Nhànước, báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các địaphương, đơn vị có liên quan thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trước 10/5/2006.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính
- Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục PTLN
- UBND huyện, thành phố
- Lưu VT,NN.

TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Xuân