VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 716/VPCP-KTN
V/v: triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thựchiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trungương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nướccông nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cóý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, triển khai cụ thểvà tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình hành động của Bộ, ngành,địa phương theo nội dung Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 về việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ưngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạtầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiệnđại vào năm 2020, Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầutư trước ngày 28 tháng 02 năm 2013.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình trước ngày 15 tháng 3năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục trực thuộc;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (133 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ