VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7160/VPCP-VX
V/v tổ chức bắn pháo hoa.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại văn bản số 1635/BVHTTDL-VP ngày 21 tháng 11 năm 2007 vềviệc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xin phép tổ chức thêm hai điểm bắn pháo hoatầm thấp vào ngày mồng Một Tết Nguyên đán Mậu Tý, căn cứ Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổchức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước,của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh GiaLai thực hiện theo đúng quy định hiện hành về việc tổ chức bắn pháo hoa, khôngtổ chức thêm hai điểm bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: KTTH, ĐP, NC, Website CP;
- Lưu: VT, VX (03).NTH 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản