BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7161/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung
(261-263 Phan Chu Trinh – TP. Đà Nẵng)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 319/CV-CT ngày 17/12/2007 của Công ty Cổphần XNK Thủy sản Miền trung về giải trình các tờ khai nợ quá hạn trong côngvăn 6892/TCHQ-KTTT ngày 10/12/2007 và đề nghị xem xét ân hạn nộp thuế. Về vấnđề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ kết quả tra cứu trên hệ thống theo dõi nợ thuế KT559 và quản lý rủi ro tạiTổng cục Hải quan ngày 20/12/2007 thì hiện nay Công ty Cổ phần XNK Thủy sảnMiền trung không còn nợ thuế quá hạn của các tờ khai nêu trên tại công văn6892/TCHQ-KTTT (bao gồm các tờ khai: 15887, 15887, 15890/NKD ngày 26/10/2007,15980, 15988, 15990/NKD ngày 29/10/2007 tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Hải PhòngKV II – Cục Hải quan thành phố Hải Phòng).

Tuynhiên, Công ty đang có nợ quá hạn tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh củacác tờ khai sau:

- Tờkhai số 3571/NKD ngày 29/10/2007 (nợ tiền phạt 256.251 đồng) tại Chi cục HQ cửakhẩu cảng Sài gòn KV III;

- Tờkhai số 45047/NKD ngày 30/11/2007 (nợ tiền thuế VAT: 85.433.911 đồng) tại Chicục HQ Khu vực I (Cát Lái).

Theocác chứng từ do doanh nghiệp cung cấp thì tờ khai 3571/NKD ngày 29/10/2007doanh nghiệp đã nộp đủ tiền phạt theo Biên lai thu tiền số 006100 ngày17/11/2007. Đối với tờ khai 45047/NKD ngày 30/11/2007 do nhầm lẫn nên Chi cụcHQ Khu vực I (Cát Lái) đã điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế. Việc điều chỉnh nàythể hiện trên trang theo dõi nợ thuế tra cứu tại Chi cục HQ Khu vực I (Cát Lái)ngày 17/12/2007 doanh nghiệp không còn nợ cưỡng chế, không còn nợ thuế quá hạn,nợ phạt chậm nộp.

Đểgiải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh kiểm tra, điều chỉnh lại hiện trạng của tờ khai và xét ân hạn thuế chodoanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phầnXNK Thủy sản Miền trung biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An