VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7162/VPCP-VX
V/v tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại văn bản số 1814/BVHTTDL-VP ngày 30 tháng 11 năm 2007 vềviệc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhândịp Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Festival Hoa Đà Lạt 2007, căn cứ Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chứcbắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của cácđịa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân có ý kiến như sau:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnhLâm Đồng tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ khai mạc và Lễ bếmạc Festival Hoa Đà Lạt 2007.

Kinh phí bắn pháo hoa do Ủy bannhân dân tỉnh Lâm Đồng tự thu xếp, không sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lầm Đồng cótrách nhiệm tổ chức tốt việc bắn pháo hoa, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn vàtiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính,
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: KTTH, ĐP, CN,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (03). NTH 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản