BỘ TÀI CHÍNH

-------------------

Số: 7164/BTC-TCHQ

V/v: Phí xếp dỡ (THC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Cổ phần cáp điện LS-VINA;

(Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải phòng)

- Công ty ô tô Việt Nam - DAEWOO

(Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 100316/CVLS ngày 16/3/2010 của Công ty cổ phần cáp điện LS-VINA, công văn số 58/10/Long-Plan ngày 26/3/2010 của Công ty Cổ phần ô tô ViệtNam - DAEWOO về phí xếp dỡ tại cảng (THC-Terminal Handling Charge).

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; điểm g khoản 2 mục VII Phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính;

Sau khi trao đổi với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Phí xếp dỡ tại cảng (THC), có liên quan trực tiếp đến bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng tại cảng đi, cảng đến, cảng trung chuyển là khoản phải cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu.

Trường hợp trong THC đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp ở Việt Nam thì được khấu trừ khoản VAT này ra khỏi trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu.

2. Quy định này đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để công ty biết và thực hiện./.

TUQ.BỘ TRƯỞNG

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cẩn

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?