BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7167/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế NK dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty CP Du lịch quốc tế Hòn Dấu.
(Khu III - Phường Vạn Hương- Thị xã Đồ Sơn - Hải Phòng)

Trả lời công văn số 417/CV-HOD ngày20/10/2010 của Công ty CP Du lịch quốc tế Hòn Dấu về việc đề nghị miễn thuếnhập khẩu máy móc; thiết bị tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư Khu du lịchquốc tế Hòn Dấu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu; điểm 39 Danh mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghịđịnh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ; thì: dự án đầu tư xây dựngkhu du lịch quốc gia khu du lịch sinh thái; khu công viên văn hóa có các hoạt độngthể thao, vui chơi, giải trí thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Điều 16 Nghịđịnh số 149/2005/NĐ-CP còn dự án đầu tư nằm ngoài các lĩnh vực này như trungtâm hội nghị, khu resort, khu nghỉ dưỡng... không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư;Khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái; khu công viên văn hóa có các hoạtđộng thể thao, vui chơi, giải trí theo đúng tiêu chí, quy định của cơ quan cóthẩm quyền.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh HảiPhòng căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005, Nghịđịnh 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơthực tế và các qui định về thủ tục, hồ sơ tại Điều 101, Điều 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC để xem xét miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

3. Công văn này thay thế công văn số 5432/TCHQ-TXNK ngày 15/9/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty CP Du lịch quốc tế Hòn Dấu được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường