BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 717/BBCVT-KHTC
V/v xác nhận thiết bị chuyên ngành nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng Cục Hải quan
- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Các Hải quan cửa khẩu

Ngày 14/4/2003, Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam có công văn số 1971/KHNT về việc Xác nhận thiết bị chuyên ngành nhập khẩu, Bộ Bưu chính, Viễn thông có ý kiến như sau:

Hệ thống số LGI/COKY 30 07-01- 2003/BN ngày 07/01/2003 do Công ty vật tư Bưu điện I (OKYVINA) thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam ký với hãng LG INTERNATIONAL CORP (Hàn Quốc) nhập khẩu hệ thống thiết bị Mở rộng tổng đài HOST 2 của Bưu điện tỉnh Bắc Ninh thêm 24.576 sô số giai đoạn 2003-2005, toàn bộ hệ thống thiết bị này sẽ là tài sản cố định của ngành Bưu điện, thuộc loại thiết bị trong nước không sản xuất được

Hệ thống thiết bị tổng đài STAREX-VX của hợp đồng nêu trên là hệ thống thiết bị chính, đồng bộ, phù hợp với thiết kế của nhà sản xuất, các máy móc, thiết bị trong hệ thống này liên kết với nhau không thể tách rời, nếu thiếu một máy móc, thiết bị nào đó trong hệ thống thiết bị đồng bộ này thì cả hệ thống không hoạt động được

Căn cứ vào Thông tư số 122/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; điểm 2.2. Thông tư số 99/20002/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính về thủ tục, hồ sơ và tính thuế nhập khẩu.

Bộ Bưu chính, Viễn thông đề nghị Tổng Cục Hải quan, Hải quan Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tính miễn, giảm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho lô hàng nêu trong hợp đồng nói trên theo đúng luật định./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Mạnh Dũng