UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 717/SXD-PTĐT
V/v: Triển khai thực hiện Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư dự án phát triển đô thị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PhóChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi tại công văn số 1111/UBND-CN ngày 21/02/2013về việc triển khai Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 và Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 củaChính phủ; Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng; Sở Xây dựnghướng dẫn một số nội dung được quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày14/01/2013 của Chính phủ để các đối tượng là tổ chức, cá nhân, có liên quan đếnhoạt động quản lý đầu tư phát triển đô thị biết, triển khai thực hiện (Nghịđịnh này có đăng trên Công báo và Website của Chính phủ, của Bộ Xây dựng). Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013 và thay thế Nghịđịnh số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.

1. Chương trình phát triển đô thị

1.1. Cơ quan đầu mối xây dựng chươngtrình phát triển đô thị:

Theo Quy định tại Điều 4, Nghị định11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơquan đầu mối xây dựng chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và cho từng đôthị để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Căn cứ Quy định tại Điều 19, Nghịđịnh 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị, Sở Xâydựng đề nghị UBND TPThanh Hóa, UBND thị xã Bỉm Sơn và UBND thị xã Sầm Sơn tổchức lập Chương trình phát triển đô thị, thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp,gửi Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND các huyện trong tỉnh tổ chứclập Chương trình phát triển các đô thị và các điểm dân cư có xu hướng đô thịhóa chuẩn bị lên đô thị loại V thuộc phạm vi quản lý hành chính của mình, thôngqua Hội đồng nhân dân huyện, gửi Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Trên cơ sở Chương trình phát triểnđô thị tại địa phương, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp xây dựng chương trình phát triểnđô thị toàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.2. Vốn để thực hiện Chương trìnhphát triển đô thị

Theo Quy định tại Điều 19, Nghị định42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009, Vốn để thực hiện Chương trình phát triển đô thịđược sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế từ ngân sách nhà nước giao trongkế hoạch hàng năm cho địa phương.

- Kinh phí để thực hiện Chương trìnhphát triển đô thị gồm:

+ Khảo sát, thu thập tài liệu phụcvụ Chương trình phát triển đô thị;

+ Lập, thẩm định, phê duyệt Chươngtrình phát triển đô thị;

- UBND thành phố Thanh Hóa, thị xãSầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện có trách nhiệm lập kế hoạch vốn cho Chươngtrình phát triển đô thị trong địa giới hành chính do mình quản lý, trình UBNDtỉnh xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

1.3. Nội dung của chương trình pháttriển đô thị:

Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009, bao gồm:

- Tóm tắt nội dung đồ án quy hoạchchung đô thị trong đó xác định rõ chương trình, kế hoạch ưu tiên đầu tư và dựkiến nguồn lực thực hiện theo quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt;

- Đánh giá thực trạng công tác đầutư xây dựng, quản lý phát triển đô thị, xác định rõ các dự án đầu tư xây dựngđã được phê duyệt, đã có chủ đầu tư, đang thực hiện đầu tư xây dựng và các dựán đang kêu gọi đầu tư; so sánh thực trạng đô thị với các tiêu chuẩn phân loạiđô thị;

- Kiến nghị các biện pháp thực hiệnvà lộ trình nâng loại đô thị.

2. Khu vực phát triển đô thị

2.1. Khu vực phát triển đô thị:

Là một khu vực được xác định để đầutư phát triển đô thị trong một giai đoạn nhất định. Khu vực phát triển đô thịbao gồm: Khu vực phát triển đô thị mới, khu vực phát triển đô thị mở rộng, khuvực cải tạo, khu vực bảo tồn, khu vực tái thiết đô thị, khu vực có chức năngchuyên biệt.

Khu vực phát triển đô thị có thểgồm một hoặc nhiều khu chức năng đô thị. Khu vực phát triển đô thị có thể thuộcđịa giới hành chính của một hoặc nhiều tỉnh, thành phố. Khu vực phát triển đô thịcó thể bao gồm một hoặc nhiều dự án đầu tư phát triển đô thị.

2.2. Đề xuất khu vực phát triển đôthị:

Theo Quy định tại Điều 8, Nghị định11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ, UBND tỉnh căn cứ quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đôthị, quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị có trách nhiệm:

- Tổ chức lập hồ sơ đề xuất khu vựcphát triển đô thị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tại các khu vực phát triểnđô thị nhằm hình thành một đô thị mới có quy mô dân số tương đương đô thị loạiIV trở lên theo quy hoạch đã được phê duyệt; Khu vực phát triển đô thị có ý nghĩaquan trọng về an ninh - quốc phòng

- Quyết định các khu vực phát triểnđô thị theo thẩm quyền các khu vực còn lại thuộc tỉnh.

2.3. Sở Xây dựng đề nghị UBND TPThanh Hóa, UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND thị xã Sầm Sơn và UBND các huyện trongtỉnh, nghiên cứu đề xuất khu vực phát triển đô thị thuộc địa bàn quản lý, gửiSở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất với UBND tỉnh.

3. Đất dành cho xây dựng nhà ởxã hội và nhà ở tái định cư:

Đất dành cho xây dựng nhà ở xã hộivà nhà ở tái định cư phải được xác định ngay khi lập và phê duyệt đồ án quy hoạchphân khu, quy hoạch chi tiết.

Trong quá trình triển khai thực hiệnnếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng đểđược xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu:VP, PTĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Huân